CONDICIONS GENERALS D'ACCÉS I ÚS

Titularitat del domini www.baroteca.com

En compliment de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), s'informa els usuaris que la titularitat d'aquest domini és de Baroteca, S.L. (d'ara endavant “Baroteca”), NIF: B49275682.

Accés al Lloc web

Les presents Condicions Generals d'Accés i Ús regulen l'accés i utilització dels llocs web “www.baroteca.com” (d'ara endavant, la “Web”), que Baroteca posa a la disposició dels usuaris d'internet, i té per objecte facilitar a l'usuari informació relativa a Baroteca.

Aquesta Web té caràcter informatiu i està dirigit exclusivament a empresaris i professionals, i en cap cas a persones que ostentin la condició de “consumidors” en el sentit establert pel Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries.

L'accés a la Web comporta l'acceptació de les presents Condicions Generals d'Accés i Ús, per la qual cosa li preguem que les llegeixi atentament abans de fer ús d'aquest. Si no accepta les presents condicions, li preguem s'abstingui d'utilitzar la Web i el seu contingut.

Utilització de la Web

L'usuari es compromet a fer un ús diligent de la Web, així com de la informació relativa als productes continguda en aquest, amb total subjecció tant a la normativa aplicable com a les presents Condicions Generals d'Accés i Ús.

Exoneració de responsabilitat

Funcionament de la Web

Es podrà accedir normalment a la Web les 24 hores del dia, els set dies de la setmana.

Baroteca fa els seus millors esforços per a mantenir la Web en bon funcionament, evitant errors o, si escau, reparant-los, i mantenint els continguts de la Web degudament actualitzats. No obstant això, Baroteca no garanteix la disponibilitat i continuïtat en l'accés a la Web ni la inexistència d'errors en els seus continguts.

L'accés total o parcial a la Web podrà ser suspès o anul·lat, a decisió de Baroteca, entre altres, en cas de força major, problemes informàtics, dificultats relacionades amb l'estructura de les xarxes de telecomunicacions o dificultats tècniques, o per motius de manteniment. Així mateix, l'accés a la Web podrà ser interromput per qualsevol decisió de Baroteca. L'usuari reconeix disposar de la competència i dels mitjans necessaris per a accedir i utilitzar la Web.

Ús de la informació continguda en la Web

Tant l'accés a la Web com l'ús que pugui fer-se de qualsevol informació que conté, especialment la relativa a la idoneïtat i el bon ús dels productes i/o serveis de Baroteca, es realitzen sota la responsabilitat exclusiva de l'usuari.

Baroteca no es responsabilitza de qualssevol danys o perjudicis que poguessin derivar-se, directa o indirectament, de l'accés o ús de la informació continguda en la Web, i especialment, d'aquella informació relativa a tercers diferents de Baroteca.

Política en matèria d'enllaços d'hipertext (Links)

Baroteca no assumeix responsabilitat alguna derivada de la connexió o dels continguts dels enllaços hipertextuals a tercers llocs web, ni la seva existència implica que Baroteca avali, promocioni, garanteixi o recomani els llocs web enllaçats.

Així mateix, aquells tercers que tinguin intenció d'incloure en un lloc web un enllaç hipertextual que dirigeixi al Web hauran d'obtenir necessàriament l'autorització i el consentiment previ, exprés i per escrit de Baroteca. Aquesta autorització i consentiment podran ser retirats en qualsevol moment per Baroteca, sense necessitat que la seva decisió hagi d'estar motivada.

Responsabilitat de l'usuari

L'usuari és conscient, i accepta voluntàriament, que l'ús de la Web té lloc, en tot cas, sota la seva única i exclusiva responsabilitat.

L'accés a la pàgina web www.baroteca.com és voluntari. Amb caràcter general, l'usuari s'obliga a utilitzar la web, els continguts i els serveis que s'ofereixin de forma diligent, correcta i lícita.

Protecció de dades personals i política de Privacitat

Consulta la nostra política de privacitat.

Comunicacions comercials i/o Newsletters

Baroteca informa l'usuari que a través dels diferents formularis de recollida de dades podria recaptar el seu consentiment per a enviar-li comunicacions comercials i/o newsletters. De donar el seu consentiment exprés, a l'efecte de la qual cosa haurà de marcar o no marcar (segons el cas) les caselles que apareixeran en els pertinents formularis de recollida de dades, Baroteca podria posar-se en contacte amb l'usuari per correu ordinari, correu electrònic, SMS, o qualsevol altre mitjà de comunicació electrònica equivalent, per a remetre-li newsletters i/o informació comercial sobre productes i/o serveis que siguin del seu interès.

Si en un determinat moment l'usuari no desitja continuar rebent comunicacions d'aquesta naturalesa, podrà revocar el seu consentiment mitjançant l'enviament d'un escrit a la següent adreça de Baroteca o un correu electrònic a: info@baroteca.com, aportant còpia d'un document que permeti acreditar la seva identitat.

Cookies

Igual que altres llocs web, www.baroteca.com (d'ara endavant, la “Web”) utilitza una tecnologia denominada “cookies” per a recaptar informació sobre l'ús de la Web.

Baroteca, S.L informa l'usuari de la Web que pot utilitzar cookies en el seu equip a condició que l'usuari hagi donat el seu consentiment, excepte en els supòsits en els quals les cookies siguin necessàries per a la navegació per la Web. Consulti nostra política de cookies.

Confidencialitat

Les dades personals que Baroteca pugui recaptar a través de la Web o per mitjà de les diferents comunicacions que mantingui amb l'usuari seran tractats amb absoluta confidencialitat, comprometent-se Baroteca a guardar secret respecte dels mateixos i garantint l'haver de guardar-los adoptant totes les mesures necessàries que evitin la seva alteració, pèrdua i tractament o accés no autoritzat, d'acord amb el que s'estableix en la legislació aplicable.

Propietat Industrial i Intel·lectual

Tots els drets de propietat intel·lectual, continguts, disseny, bases de dades i codis que conté la Web són titularitat de Baroteca, a qui correspon l'exercici exclusiu dels drets d'explotació d'aquests, tret que s'indiqui en cada cas una titularitat diferent. La reproducció, distribució, comercialització o transformació no autoritzades d'aquestes obres, tret que es realitzi per a ús personal i privat, constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual de Baroteca o d'aquell que sigui titular.

Es permet l'ús d'hipervincles a aquesta web i la utilització o reproducció, total o parcial, sense ànim de lucre, dels seus continguts sempre que es faci constar la font i s'inclogui un hipervínculo a aquesta web, i en els casos permesos en els articles 31 a 34 de la Llei de Propietat Intel·lectual (Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d'abril). Queda prohibit l'ús de marcs (frames) o qualssevol altres mecanismes destinats a ocultar l'origen o font dels continguts, qualsevol ús, transformació o explotació dels mateixos amb finalitats comercials, promocionals o contràries a la llei, moral o ordre públic, que pogués lesionar els interessos o perjudicar la imatge del Titular o de tercers legítims, que constitueixin competència deslleial o, en general, en contra del que es disposa en aquestes Condicions d'Ús.

En conseqüència, en cas de voler obtenir qualsevol autorització, haurà de sol·licitar-la a la següent adreça de correu electrònic: info@baroteca.com.

Modificacions i actualitzacions

Baroteca es reserva la facultat d'efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions, supressions o actualitzacions sobre la informació continguda en la Web, la seva configuració o presentació, així com de les presents Condicions d'Ús.

Legislació aplicable i jurisdicció

L'accés i utilització de la Web es regirà i interpretarà de conformitat amb la legislació espanyola. Qualsevol controvèrsia que pogués sorgir entre Baroteca i els usuaris de la Web serà dirimida, amb renúncia expressa de les Parts al seu propi fur, pels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona (Espanya).